ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Βασική επιδίωξη της εταιρείας είναι η εξυπηρέτηση με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο των αναγκών των πελατών της, αποσκοπώντας στην μεγιστοποίηση της αξίας των επιχειρήσεων τους. Αυτό επιτυγχάνεται με την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας υπηρεσιών η οποία βασίζεται στη σημαντική εμπειρία και το υψηλό επαγγελματικό επίπεδο των μελών της.

Για εμάς ο κάθε πελάτης είναι ξεχωριστός, όπως και οι ανάγκες του. Για την κάλυψη αυτών των αναγκών μερικές από τις υπηρεσίες που προσφέρουμε σαν εταιρεία είναι οι εξής:

 

• Ετήσιοι Τακτικοί Έλεγχοι που προβλέπονται από την Ελληνική νομοθεσία.

• Ετήσιοι Φορολογικοί Έλεγχοι σε όλες τις νομικές οντότητες.

• Προαιρετικοί έλεγχοι σε όλες τις νομικές μορφές εταιρειών.

 

 

•Οικονομικές εκθέσεις για συγχωνεύσεις, μετατροπές, απορροφήσεις και εκτιμήσεις αξίας επιχειρήσεων.

• Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την προετοιμασία εισόδου εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

• Οικονομικοί έλεγχοι για την εισαγωγή των μετοχών εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

  • Σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία (Ε.Λ.Π. καθώς και Δ.Λ.Π.).• Παροχή συμβουλών διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.

 

• Σχεδιασμός επαρκών μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου καταγραφή δραστηριοτήτων και διαδικασιών.

• Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών επί λογιστικών και λοιπών οικονομικών θεμάτων.

• Ειδικοί διαχειριστικοί έλεγχοι.

 

 

• Παροχή συμβουλών διαχείρισης Χρηματοοικονομικών και Κοστολόγησης.

• Συμβουλευτικές υπηρεσίες κατάρτισης ταμειακών ροών ταμειακού προγραμματισμού.

 

 

 

 

• Έλεγχοι Οικονομικών Καταστάσεων Ασφαλιστικών Ταμείων.

• Ετήσιοι Έλεγχοι Οικονομικών καταστάσεων Ο.Τ.Α (Δήμοι).

 

 

 

 

• Οργάνωση λογιστηρίων και Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου.

• Φορολογικοί σχεδιασμοί και στρατηγικές.

• Τεκμηρίωση ενδοομιλικών συναλλαγών (transfer pricing).

 

 

Asset-Verification-kenya

• Εφαρμογές των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και Κοστολόγησης.

• Φορολογικές Συμβουλές και Πιστοποιητικά Ελέγχου για φορολογική χρήση.

• Εφαρμογή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων σε επιχειρήσεις και Οργανισμούς.

 

 

Η ΑΡΤΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. θα παρέχει προς την εταιρεία σας, όπως και στους υπόλοιπους πελάτες της, κάθε υπηρεσία που περιλαμβάνει το φάσμα των αρμοδιοτήτων των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
Το υψηλό επίπεδο της εταιρείας διασφαλίζεται από δύο καίριους παράγοντες:
Η ΑΡΤΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. διενεργεί κάθε εργασία σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η ΑΡΤΙΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. εφαρμόζει τους κανόνες και τις αρχές που διέπουν το κύρος του διεθνούς δικτύου της Reanda International.

Contact us

  • +30 211 182 5451
  • contact@artiaporeia.gr
  • Νικ.Καζαντζάκη 4,
    13 561,Αθήνα

Publications

Tax Year Book 18'/19'

Annual Review 2018

Prism 2019

Proud Member of REANDA International.